જૈનોના પવિત્ર તહેવાર પર્યુષણ દરમિયાન કતલખાના બંધ રાખવા આદેશ