પીએમની કવિતા" આંખ આ ધન્ય છે" શબ્દો આધારિત પેઇન્ટિંગ બન્યા