દૂષિત પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરી તળાવમાં ખાલી કરવાના નિર્ણયનો વિરોધ