વાંંસદા; જ્ઞાન સહાયક યોજનારદ્દ કરવા કોંગ્રેસની માંગ