દિયોદર કુવાતા ગામે વૃદ્ધની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી આવી