આણંદમાં બિલ્ડીંગના ટેરેસ ઉપર જુગાર રમતી 11 મહિલાઓ સહીત 12 ઝડપાયા