ગૃહ રાજ્ય પ્રધાનએ ફરી ટ્રેનમાં યાત્રા કરી મુસાફરોને ચોંકાવ્યા