સુરત મનપામાં ભેદભાવના આક્ષેપ સાથે કર્મીઓ આંદોલનના મા