છાપરાભાઠા વિસ્તારમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા યોજાઇ