ફતેગંજમાં ખોટી રીતે રજા ચિઠ્ઠી મેળવી અશાંતધારાનો ભંગ ; કેયુર રોકડિયા