પોલીસ દ્વારા ૨૩૦ તાલીમાર્થીઓનો દિક્ષાંત પરેડ સમારોહ યોજાયો