ભાવનગરમાં વરસાદી માહોલ,,અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે હાવમાં વિભંગની આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં છુટાંછવાયા વરસાદની શરૂઆત થઇ છે,ભાવનગરના અનેક તાલુક