લગ્નમાં યુવાને બિયરનું ટીન માથા પર રાખી ડાન્સ કર્યો