વિધાનસભામાં 'આપ' નું રામ મંદિર અભિનંદન પ્રસ્તાવને સમર્થન