સુરતનાં ખેડૂતો "ખેડૂત આંદોલન" ના સમર્થનમાં , અનેકની અટકાયત