બાબા બાગેશ્વર ધામના પંડિત ધીરેન્દ્રકૃષ્ણ શાસ્ત્રી આજે વડોદરામાં..