કોંગ્રેસમાં એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી પરિસ્થિતિ