પ્રજાની રક્ષા કાજે રાજ્યનું પ્રથમ 'જનરક્ષક' વડોદરામાં કાર્યરત થયું