ગ્રીન બોન્ડનું માત્ર એક કલાકમાં 14 ગણા વધુ 1460 કરોડનું બિડીંગ