હાઇવે પર કાર ટ્રેલર પાછળ ઘુસી જતા એક જ પરિવારના પાંચના મોત