8800 કરોડનું બજેટ, પણ વાંચનાલયમાં બેઠકની અવ્યવસ્થા