કંપનીના પાર્કિંગમાંથી વિદેશીદારૂ ભરેલું ટેન્કર ઝડપાયું