બોર્ડ પરીક્ષામાં લોકોએ આ સેવાભાવી યુવાનની કામગીરી બિરદાવી