કોટંબી સ્ટેડિયમમાં ઈન્ટરનેશનલ મેચ માટે ક્રિકેટ ચાહકોને હજી રાહ જોવી પડશે