ડૉ જ્યોતિબેન પંડ્યા આપ સાથે હાથ મિલાવે તેવી અટકળોનો અંત