વિચિત્ર અકસ્માત , બાઈક બે કારો વચ્ચે ફસાઈ, જાનહાની ટળી