સાબરમતી નદીનું જળસ્તર વધતા ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરા બંધ કરાઇ