પક્ષનું કદ વધારવા સાથે કાર્યકર્તાઓનું માન સન્માન જરૂરી ; કેતન ઇનામદાર