પરશોત્તમ રૂપાલાનાં નિવેદનથી સમાજની લાગણી દુભાઈ : રવિન્દ્રસિંહ ભાટી