સોમાભાઈ તો સસ્પેન્ડ છે..કોંગ્રેસની રજિનમાં બાદ સ્પષ્ટતા