ડમ્પ સાઇટને પ્લે એરીયા સાથેના ઈકોલોજીકલ પાર્કમાં ફેરવી