પેઇન્ટિંગ થકી કલાકારોનો મતદાન માટે લોકોમાં જાગૃતતાનો પ્રયાસ