ઢોર નિયંત્રણ કામગીરીમાં ઘર્ષણ સમયે વૃદ્ધનું હાર્ટ એટેકથી મોત