ગુનેગારોને પોલીસનો ડર રહે તેવી કામગીરી કરી રહ્યા છે: પો.કમિ .