પ્રાથમિક સુવિધા અંગે મ્યુનિ. કચેરીએ કોંગ્રેસના દેખાવો