મહાપર્વની તૈયારીઓને આખરી ઓપ ,કર્મીઓને મતદાન મથકે જવાના આદેશ