બ્રીજો પરના કેસરી પટ્ટા હવામાં લહેરાતા વાહનચાલકો અટવાયા