કોસાડ રોડ ઉપર વેહલી સવારે ડમ્પર કન્ટેનરમાં લાગી આગ.