વર્લ્ડકપ- SVPI એરપોર્ટ લાઈફ-સાઈઝ ટ્રોફી સાથે તૈયાર!