દારૂડિયાનો પોલીસને સવાલ ; મારો ફોટો બરાબર આવ્યો કે નહીં ?