પોલીસ કમિશ્નરએ મેટ્રોમાં મુસાફરી કરીને વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી