સ્વચ્છતા અભિયાન વચ્ચે પ્રાથમિક શાળામાં ઉભરાતા ગટરના પાણી