નવરાત્રીમાં ટ્રાફિક નિયમનની માત્ર વાતો ; ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામ