ઝૂ સુપ્રિટેન્ડન્ટ, એડીશનલ સીટી ઈજનેરની ખાલી જગ્યા ભરાઈ