શક્તિપીઠમાં 111 ગ્રામ સોનુ - 1111 ગ્રામ ચાંદીનું દાન