સુજલ એડવર્ટાઈઝ સહિતની એજન્સીની બાકી ૨કમ વસૂલ કરો, કેયુર રોકડિયા