ક્રેન વડે કેબલ ચોરવાનું કૌભાંડ ;1 કરોડની મત્તા સાથે આઠ ઝડપાયા