રખડતાં ઢોર, તૂટેલા રોડની સમસ્યા યથાવત્ હોવાનો હાઈકોર્ટમાં રિપોર્ટ