પાર્સલમાં પથ્થર મળતા છેતરપિંડીના આક્ષેપ સાથે વિડીયો વાયરલ