પાથરણા બજારના ઉપક્રમે અખંડ ભારત જ્યોત યાત્રાનું આયોજન